תקנון הרשמה

תקנון לתכנית מלגות "אירתקא"
עם הרשמתך לתכנית המלגות לסטודנטים מהחברה הערבית (להלן: "התכנית") נבקש שתאשר את הסכמתך לסעיפים הבאים:
הריני מצהיר ומתחייב כי:
1. ידוע לי כי קבלת המלגה מותנית בעמידה בקריטריונים כפי שנקבעו ע"י המועצה להשכלה גבוהה וועדת ההיגוי של קרן המלגות "אירקתא".
2. ידוע לי כי המלגה מוענקת על בסיס נכונות הנתונים שאמסור בטופס ההרשמה, במידה ויתברר אחרת, וועדת ההיגוי של מלגת "אירתקא" תשמור לעצמה את הזכות לשלול את מלגתי, להפסיקה ואף לדרוש חזרה את אשר הוענק לי, הכול לפי העניין. מכל מקום הפסקת לימודי תגרור הפסקה מידית של המלגה.
3. הנני מצהיר כי לא קיבלתי בעבר מלגת "אירתקא", כולה או חלק ממנה.
4. ידוע לי כי זכאות למלגת "אירתקא" תיקבע על סמך הצהרתי ובדיקות נוספות שיבוצעו ע"י הגוף המפעיל ועמידתי בתנאים אלו:


התנאים לקבלת המלגה בשנה הראשונה:
• סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית בישראל.
• סטודנט/ית לתואר ראשון בשנה א' בסטטוס מן המניין.
• מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
• מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
• 40 שעות התנדבות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח.


התנאים לקבלת המלגה בשנה השנייה:
• עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה הראשונה.
• סטודנט בשנה ב' בסטטוס מן המניין.
• מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
• צבירה של מינימום 5 קורסים בשנה הראשונה ללימודים, לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
• מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
• 75 שעות התנדבות בקהילה + 20 שעות הדרכה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח.
התנאים לקבלת המלגה בשנה השלישית:
• עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השנייה.
• סטודנט בשנה ג' בסטטוס מן המניין.
• מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
• צבירה של מינימום 10 קורסים בשנתיים הראשונות ללימודים, לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
• צבירה של 60 נקודות זכות אקדמיות בשנתיים הראשונות ללימודים.
• מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
• 75 שעות התנדבות בקהילה + 20 שעות הדרכה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח.
*סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 3 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית.


התנאים לקבלת המלגה בשנה הרביעית*:
• עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השלישית.
• לימודי תואר הנמשכים 4 שנים על פי הגדרות מוסד הלימוד והמועצה להשכלה גבוהה.
• מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
• מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
• סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
• 75 שעות התנדבות בקהילה + 20 שעות הדרכה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פר"ח.


* סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 4 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית, ו- 8,000 ₪ נוספים בשנה הרביעית ללימודים.
בכל מקרה, לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר, ולא יותר מ-4 שנים.
אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בפרטים שאמסור המשמשים לצורך בחינת זכאותי למלגת "אירתקא" לרבות הפסקת לימודים, או כל שינוי אחר בתנאים הנ"ל. זאת באופן מידי ולא ‏יאוחר מ-7 ימים מיום השינוי, לכתובת המייל: iirteka@gmail.com


5. במידה ואמצא זכאי/ת למלגה ויחולו שינויים כמפורט בסעיף 4 הריני מתחייב/ת ‏להשיב את מלוא הכספים כפי שאדרש. ידוע לי, כי אם לא אשיב את ‏הכספים, הנכם רשאים לפעול נגדי בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותכם. ‏השבת הכספים במקרה כזה תתבצע בהתאם להחלטת תכנית המלגות "אירתקא".


6. ידוע לי כי במידה ואשנה את מוסד/חוג הלימודים עליו הצהרתי וכי שינוי זה יגרום לכך שלא אעמוד בתנאי הקבלה למלגה – מלגתי תעבור למצב "הקפאה". "הקפאת" המלגה תתאפשר עד שנה אחת בלבד ולאחר שנה זו עליי לפנות חזרה לגוף המפעיל בכדי לבדוק את המשך זכאותי למלגת "אירתקא". במהלך זמן "ההקפאה" עליי לעדכן באם יחולו שינויים בפרטי האישיים.


7. במידה ואמצא זכאי/ת אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בפרטים האישיים לרבות פרטי חשבון הבנק שלי באופן מידי ולא יאוחר מ-7 ימים מיום השינוי.


8. ידוע לי שוועדת ההיגוי של התכנית רשאית לעדכן את תנאי הזכאות למתן המלגות לשנים הבאות (משנה"ל תשפ"ג ואילך) ואת היקף המלגות השנתי, לרבות קביעת תנאים נוספים לסטודנטים שנמצאו זכאים להמשך קבלת המלגה כגון ביצוע פעילות למען הקהילה, הישגים לימודיים ועוד.


9. הנני מוותר/ת בזאת על חיסיון המידע שמסרתי בטופס הרישום ומאפשר/ת מסירת כל מידע אודותיי ממוסד ‏הלימודים בו אני לומד/ת למשרד רו"ח אוסאמה חרבג'י ו/או לפר"ח, והכל בכפוף לדין.


10. ידוע לי כי במידה שהנני פעיל/ה בפרויקט פר"ח בשנת הפעילות הנוכחית (תשפ"ב) ונמצאתי זכאי/ת לקבלת מלגת "אירתקא", אני מתחייב/ת שלא להפסיק את פעילותי בפר"ח בשנת הלימודים הנוכחית (תשפ"ב). עם זאת, לא תינתן אפשרות למלגה כפולה בפר"ח (מכל סוג שהיא) יחד עם זכאות למלגת "אירתקא".


11. אני מסכימ/ה ומאשר/ת בזאת במפורש כי כל המידע שנמסר/יימסר על ידי במסגרת בקשתי למלגה-


• יישמר במאגר/י מידע של מל"ג וות"ת ו/או מי מטעמן ו/או של הגוף המממן את תשלום המלגה לרבות מפעל הפיס;


• נמסר מרצוני החופשי ובהסכמתי, מבלי שמוטלת עליי חובה חוקית כלשהי לעשות כן;


12. מל"ג ות"ת ו/או מי מטעמן ו/או הגוף המממן את תשלום המלגה לרבות מפעל הפיס יהיו רשאים להשתמש במידע שהתקבל ממני ו/או להעבירו לגוף/ים נוסף/ים, זאת לצורך מטרות שונות הקשורות במלגה ובמחקר.


13. במידה ויפנו אלי מטעם הגוף המפעיל או מטעם המועצה להשכלה גבוהה בבקשה למסור פרטים נוספים, לרבות עבור ביצוע מחקר, ממחויבותי למסור כל מידע שיתבקש.


14. ידוע לי כי במידה שנמצאתי זכאי/ת לקבלת מלגת "מצטיין מכינה" מות"ת בגין לימודיי במכינה בשנה"ל תשפ"א – וזכאי/ת גם לקבלת מלגת "אירתיקא", אז תהיה ועדת ההיגוי של התכנית רשאית, אך לא חייבת, לאשר לי מלגה מופחתת בגין לימודיי בשנה"ל תשפ"ב.
אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של סטודנט הזכאי למלגה של תכנית מלגות זו מלקבל את מלוא המלגה בשנות לימודיו הבאות, והכל בכפוף לתנאי תכנית המלגות.


במתן אישורי באתר זה, הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי כל הפרטים אותם אמלא באתר ‏ההרשמה הינם נכונים והמסמכים שצירפתי להוכחתם מהווים אישור לנכונות הפרטים שמילאתי. כמו כן, במתן אישורי באתר, אני מקבל/ת על עצמי כל הוראה ו/או הנחיה בנושא קבלת המלגה בתכנית מאת המועצה להשכלה גבוהה ו/או הגוף המפעיל.